LLAI O DDEWIS YN YSTOD DYDDIAU’R WYTHNOS

Sylwer, mae gennym lai o ddewis ar y fwydlen rhwng 14:30 a 17:00 yn ystod yr wythnos ar hyn o
bryd.

FFONIWCH Y BWYTY OS YDYCH YN GRIW O FWY NA 6:

Ni fydd ychwanegu gwesteion ychwanegol at yr adran ceisiadau o’r archeb ar-lein yn sicrhau rhagor
o seddi.

CYFRWCH BOB AELOD O’CH CRIW:

Rhaid i blant a babanod gael sedd hefyd - cofiwch eu cynnwys yn eich archeb.

AMSEROEDD AGOR Y BWYTY:

Rydym ar agor o 11am tan yn hwyr bob dydd o'r wythnos. Rydym yn argymell archebu lle os oes
modd, ond pan fydd yn bosibl fe dderbyniwn y rhai sy’n cerdded i mewn.

ORIAU AGOR Y GEGIN:

Rydym yn gweini bwyd o 12pm tan yn hwyr bob dydd o'r wythnos. Os nad ydych wedi archebu
ffoniwch i wneud yn siŵr ein bod yn dal i weini bwyd.

ARCHEBU DROS Y FFÔN:

Does dim modd derbyn negeseuon llais i archebu lle. Dim ond pan fyddwch yn siarad ag aelod o’n
tîm archebu y bydd archeb wedi ei rhoi.

CEISIADAU AM SEDDI:

Nodwch na allwn warantu ceisiadau am fyrddau mewn rhannau penodol o’n bwytai. Ni ellir archebu
lle y tu allan ymlaen llaw, hyd yn oed pan ofynnir am hynny.

BWYTA GYDA CHŴN:

Mae byrddau ar gael ym mhob un o'n bwytai ar gyfer y rhai sydd â chŵn sy'n ymddwyn yn dda. Os
ydych chi'n bwriadu dod â’ch ci i’r bwyty, rhowch wybod i ni wrth archebu!

Mae croeso i gŵn sy'n ymddwyn yn dda ym mhob un o'n bwytai nes bydd y bwyd nos yn cael ei
weini am 5-6pm.


Diolch. 

It was our pleasure to welcome Welsh Government Minister, Lesley Griffiths AM, to Llangefni today, and have the opportunity to take a short tour around our Prep-Kitchen, and discuss how our retail range might grow and develop in the future.

Oedd ein plesur iawn i groeso Gweinidog Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths AM, yn Llangefni heddiw, a gael siawns trefnu taith bach o gwmpas ein 'Prep-Kitchen', ac yn trafod sut fydd ein cynhyrchion manwerthu yn tyfu yn y dyfodol.

Plastic straws are one of the top ten plastic items found polluting the oceans. So, we are not going to be using them any more.

Gwellt plastig yw un o'r deg o eitemau plastig sy'n achosi'r llygredd mwyaf. Felly, dyddyn ni ddim am eu defnyddio nhw mwyach.

From October 9th 2017 we removed all plastic straws from our three restaurants!

Criccieth

Maes y Mor
Criccieth
Gwynedd
LL52 0HU

T: 01766 522 773
Email us

Menai Bridge

St George's Road
Menai Bridge
Anglesey
LL59 5EY

T: 01248 716 714
Email us

Llandudno

East Parade
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

T: 01492 860 499
Email us