Edward’s of Conwy.

edwardsMae Ieuan Edwards yn hyrwyddwr heb ei ail mewn perthynas â chig o Ogledd Cymru. Sefydlodd ei siop gig ei hun pan oedd yn 20 mlwydd oed, ac mae'n parhau i dorchi ei lewys ym mhob rhan o'i fusnes. Ac yntau bellach yn cyflogi 60 o staff ac wedi ennill gwobrau am y cigyddion gorau yn y Deyrnas Unedig ac yng Nghymru, rydym yn falch iawn o fanteisio ar ei arbenigedd er mwyn sicrhau mai dim ond y cig gorau o Gymru sydd gennym yn ein ceginau.

Menai Oysters and Mussels.

Shaun Krijen oedd ein cyflenwr cyntaf, a phwysicaf, ar ein taith i ganfod bwyd môr lleol a ffres. Mae ei gregyn gleision, sy'n cael eu tyfu ar welyau rhynglanwol ger Brynsiencyn ar Afon Menai, wedi ennill eu plwyf ar ein bwydlen byth ers i ni agor am y tro cyntaf. Mae gennym atgofion melys o yrru i lawr yn ein Land Rover i gasglu'r cynhaeaf rhyfeddol cyn y byddai'r gweddill ohono'n cael ei anfon i farchnadoedd Manceinion. Gan fod gennym dri safle erbyn hyn, mae'n rhaid i ni anfon y molysgiaid melys bach hyn allan yn ein faniau dosbarthu ein hunain. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi cynnig arnynt pan fyddwch yn ymweld â ni'r tro nesaf.

Halen Môn.

halen mon logoYn rhyfeddol, dim ond dros y ffordd i Shaun y mae Alison a David Lea Wilson yn creu'r halen môr gorau yn y byd, o bosibl. Yn arloeswyr blaengar a rhagorol, ac yn bobl ddymunol hefyd, maent yn gwneud eu gorau glas, fel ninnau, i hyrwyddo ysblander Gogledd Cymru. Gallwch flasu eu halen hyfryd ar bob un o'n byrddau, a beth am ymweld â nhw wedi hynny i roi cynnig ar yr holl gynhyrchion anhygoel y maent wedi'u dyfeisio dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Môn ar Lwy.

mon ar lwy logoRydym wedi gweini hufen iâ moethus Helen Holland, a wneir o gynnyrch llaeth, byth ers i ni agor am y tro cyntaf. Rydym hefyd wedi mwynhau ei chwmni yn ystod yr holl sioeau a ffeiriau yr ydym wedi bod yn bresennol ynddynt gyda'n gilydd. Pleser o'r mwyaf yw gallu rhannu'r fraint o hyrwyddo ein rhanbarth â rhywun sydd mor frwdfrydig dros y lleoliad yr ydym yn gweithio ynddo. Dim ond llaeth a hufen lleol o Ynys Môn y mae'n eu defnyddio ar gyfer ei chynnyrch, ac mae'n gynhyrchwr mor fedrus erbyn hyn nad yw'n cyfrif yr holl wobrau y mae wedi'u hennill.

Facer’s of Flint.

facers of flintshire logoBob wythnos, arferai un ohonom gasglu casgenni o gwrw Sir y Fflint wrth yrru heibio'r Fflint ar hyd yr A55. 'Nawr, diolch i'r drefn, mae Dave Facer yn dosbarthu ei gwrw chwerw traddodiadol i ni bob wythnos. Ac yntau'n fragwr profiadol, penderfynodd droi ei gefn ar fragu cwrw ar lefel facro i ddod yn un o'r bragwyr micro cyntaf. Mae'n parhau i fragu cwrw mewn warws ar gyrion y Fflint, a hwnnw'n gwrw o safon sy'n codi calon.

Wild Horse Brewery.

wild horse brewery logoDaeth Emma a Dave Faragher yn eu holau i Landudno ar ôl treulio sawl blwyddyn yn gweithio yng Nghanada. Yn ystod eu hamser yno, dechreuodd Dave arbrofi â'r broses o fragu cwrw yn null bragwyr crefft y wlad. Mae'r cwrw buckskin blonde sy'n cael ei weini yma yn ddisgynnydd pell i'r cwrw cyntaf erioed a fragwyd ganddo ar falconi ei fflat yn Calgary. Dyma griw rhagorol a blaengar sy'n bragu cwrw blasus.

Cwrw Llŷn.

cwrw llynMae Pen Llŷn yn ardal unigryw, ac mae'r cwrw y mae Cwrw Llŷn yn ei fragu yn arbennig a gwreiddiol, ac mor iachusol â'r gwynt sy'n chwythu dros y môr ger Porth Neigwl. Grŵp o unigolion lleol a brwdfrydig sydd wrth gefn Cwrw Llŷn, a hynny wrth iddynt gyfuno eu swyddi o ddydd i ddydd â'r gwaith o gynhyrchu eu cwrw braf oddi ar 2011. Rydym yn dueddol o weini Seithenyn, sy'n beint gloyw, ffres a hafaidd, ac sy'n cyd-fynd yn berffaith â chwrw traddodiadol y Fflint gan Facer.

Pant du.

pd logoRwy'n rhyfeddu bob tro at allu Richard ac Iola i gynhyrchu'r gwinoedd gwyn mwyaf cain ac iachusol, a hynny o'u gwinllannoedd sy'n wynebu Crib Nantlle ym Mhen-y-groes. Diolch byth eu bod yn wynebu'r de. Mae eu cymysgedd yn cynnwys Sylvaner, Schreubbe a Pinot Noir Bianco, ac nid oes dim yn well na chroesawu'r haul gyda gwydraid o win gwyn Pant Du yn eich llaw ac wystrysen ffres. Maent hefyd yn cynhyrchu seidr gwych, yn potelu eu dŵr eu hunain, yn rhedeg caffi, ac yn lleoliad ar gyfer priodasau.

Gwinllan.

gwinllan conwy logosmA phe na bai Pant Du yn ddigon, beth am roi cynnig ar Win Pefriog anhygoel Gwinllan Conwy? 100% Solaris. Mae'n loyw, yn ffres ac yn cynnwys awgrym o flas afalau a gellyg aeddfed. Mae Colin a Charlotte yn bobl wirioneddol hyfryd ac rydym o'r farn eu bod yn gwneud rhywbeth sy'n gwbl anhygoel. Ewch i ymweld â'u gwinllan yn Nyffryn Conwy. Maent yn trefnu teithiau gwych, a gallwch flasu eu gwinoedd a bwyta caws gafr lleol ar yr un pryd – sef cynnyrch y geifr sy'n pori gerllaw'r gwinllanoedd.

Bianca Trading.

bianca trading logoDyma hen gyfeillion i Dylan's a mewnforwyr gwin â chwaeth ddilychwin. Mae Juliusz a Bianca yn rhedeg busnes teuluol bach sy'n mewnforio symiau bach o winoedd unigol a chlasurol, a hynny o winllannoedd bychain ledled yr Eidal a Sbaen. Yn amlwg, byddem wrth ein bodd pe byddech yn dod atom ni i flasu eu gwinoedd, ond gallwch hefyd ymweld â'u warws y tu allan i Gaer, neu brynu oddi ar eu gwefan, hyd yn oed. Ond, mae'r olygfa o'n byrddau yn llawer gwell...

Ffarm Dolmeinir

Mae Aled a Nia Owen, gŵr a gwraig sy'n ffermio eu fferm deuluol ger Llangefni yng nghanol yr ynys, yn ein cyflenwi â'u dewis nhw o Gig Oen Cymru. Mae eu diadell yn pori tua dwy filltir o'n cegin gynhyrchu – ni chewch yr un dim sy'n fwy lleol na hynny, nac yn fwy blasus chwaith.

Caws Cenarth

Caws Cenarth Cheese

Ychydig ymhellach i'r de yn Sir Gaerfyrddin y mae Carwyn Adams yn dilyn ôl troed ei rieni wrth droi llaeth lleol yn gaws godidog. Rydym wedi bod yn defnyddio caws Perl Las a chaws Perl Wen y cwmni ers sawl blwyddyn, ac er y byddwn yn ehangu ein dewis o Gaws Cymreig, bydd yn rhaid i unrhyw gynnyrch newydd fod o safon uchel iawn er mwyn bod cystal â Caws Cenarth.

Os welwch chi fyth y cawsiau hyn ar silffoedd oergelloedd siopau, gwnewch yn siŵr eich bod yn eu bachu'n gyflym. Caws o fri.

Trealy Farm Charcuterie

Trealy Farm

Ac yntau wedi'i leoli yn Sir Fynwy ond wedi hyfforddi ledled gwledydd Ewrop, mae James Swift yn gynhyrchwr clasurol medrus. Mae ei gigoedd sydd wedi'u halltu a'u sychu yn enghraifft ysbrydoledig o'r hyn y gall busnesau bach ei gyflawni trwy weithio'n galed a gwrthod ildio. Cig o safon aruchel, wedi'i drin â gofal a medrusrwydd, er mwyn cynhyrchu lluniaeth cynhenid blasus.

Bara Dylan’s

Dylans

A dyma ganu ein telyn ein hunain. Mae Anthony Jones yn gweithio gyda ni ers dwy flynedd bellach, gan arwain y tîm pobi bara yn ein cegin gynhyrchu yn Llangefni, Ynys Môn. Mae'n goruchwylio pob rhan o'r broses bobi, o'r dechrau i'r diwedd (nid ydym yn prynu'r un dim). Felly, mae ef a'i dîm yn goruchwylio'r gwaith o bobi'r holl fara surdoes, focaccia, gwenith cyflawn, brioche, a'r ystod newidiol o fara arbenigol, tymhorol. Yn ogystal â bod yn bobydd heb ei ail, mae Anthony hefyd yn addysgwr gwych ac mae wedi bod yn cynnal ein dosbarthiadau pobi i ddechreuwyr, gan eu meithrin yn gyw arbenigwyr. Os oes arnoch awydd dysgu gan y meistr, cymerwch olwg ar ein tudalen digwyddiadau.

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST